akaros/tools/compilers/gcc-glibc/
<<
>>
Prefs
gcc-4.9.2-akaros
glibc-2.19-akaros
.gitignore 204 2020-06-25 14:18:43 -0400
Makefile 24830 2020-06-25 14:18:43 -0400
binutils-2.30-akaros.patch 4006 2020-06-25 14:18:43 -0400
gcc-4.9.2-existing.patch 16854 2020-06-25 14:18:43 -0400
gcc-4.9.2-r233572.patch 4223 2020-06-25 14:18:43 -0400
gcc-4.9.2-riscv.patch 425275 2015-06-22 16:31:00 -0700
glibc-2.19-existing.patch 18534 2020-06-25 14:18:43 -0400
glibc-2.19-riscv.patch 543732 2015-06-22 16:31:00 -0700
gmp-5.1.3-akaros.patch 671 2015-06-22 16:31:00 -0700
mpc-1.0.2-akaros.patch 659 2015-06-22 16:31:00 -0700
mpfr-3.1.2-akaros.patch 663 2015-06-22 16:31:00 -0700