Rename patches to -akaros instead of -ros
[akaros.git] / tools / compilers / gcc-glibc / glibc-2.14.1-akaros / sysdeps / akaros / open.c
2014-12-31 Kevin KluesRename patches to -akaros instead of -ros