Add the 'akaros' threading model to gcc (XCC)
[akaros.git] / tools / compilers / gcc-glibc / gcc-4.9.2-akaros / config.sub
2014-12-31 Kevin KluesUpgrade to gcc-4.9.2