nix: slightly better memory allocation
[akaros.git] / tests / notify.c
2014-12-02 Barret RhodenHelper program: notify