x86: Fix topology detection
[akaros.git] / LICENSE-plan9
2015-09-08 Barret RhodenRename LICENSE-PLAN9 -> LICENSE-plan9