sched: Slightly fix up tests/prov
[akaros.git] / .travis.yml
2017-06-15 Gan ShunAdding .travis.yml