Implement timerfd on top of #alarm (XCC)
[akaros.git] / tools / compilers / gcc-glibc / mpfr-3.1.2-akaros.patch
1 diff -ruN mpfr-3.1.2/config.sub mpfr-3.1.2-ros/config.sub
2 --- mpfr-3.1.2/config.sub       2013-03-13 08:38:21.000000000 -0700
3 +++ mpfr-3.1.2-ros/config.sub   2014-02-15 13:27:15.239596329 -0800
4 @@ -1348,7 +1348,7 @@
5               | -hpux* | -unos* | -osf* | -luna* | -dgux* | -auroraux* | -solaris* \
6               | -sym* | -kopensolaris* \
7               | -amigaos* | -amigados* | -msdos* | -newsos* | -unicos* | -aof* \
8 -             | -aos* | -aros* \
9 +             | -aos* | -aros* | -akaros* \
10               | -nindy* | -vxsim* | -vxworks* | -ebmon* | -hms* | -mvs* \
11               | -clix* | -riscos* | -uniplus* | -iris* | -rtu* | -xenix* \
12               | -hiux* | -386bsd* | -knetbsd* | -mirbsd* | -netbsd* \