x86: vmm: Rework VMRESUME logic
[akaros.git] / kern / kfs / kfs_test.txt
1 Goodbye, creole world!
2 Okay, maybe not goodbye.