Alias "e" to monitor's "exit"
[akaros.git] / arch
1 kern/arch/