parlib: Write to FD 2 for akaros_printf()
[akaros.git] / arch
1 kern/arch/