Ensures __notify took the user trapframe as an arg
[akaros.git] / README