Removed junk, fixes typo, etc.
[akaros.git] / README